Çertifikimet
e Ujit Lajthiza®

Uji “Lajthiza”® është i kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme nga Organet shtetërore të Higjenës dhe të Agjensisë së Mbrojtjes së Konsumatorit, është i çertifikuar nga kontrolli i cilësisë (i detyrueshëm) HACCP si dhe i çertifikuar dhe kontrolluar nga (SGS) Instituti prestigjoz “Fresenius”, Munchen, Gjermani (duke iu përmbajtur standardeve Europiane të ruajtjes së burimit të ujit, ruajtjen e florës së zonës, përzgjedhjen e teknologjisë si dhe mbushjen e ujit në mënyrë higjenike duke ruajtur standardet e këtij uji për konsum në tregun e brendshëm dhe eksport në tregun Europian dhe Gulf).

Patentë: Ujë Natyral Burimi “Lajthiza”. Pronësi Industriale.

Nr.Licensë: LN-3104-03-2011. Lëshuar nga “Ministria e Ekonomisë dhe Energjitikës”. (QKL)

Kodi: II.1.A (1)

Vendi i kryerjes së veprimtarisë: Qarku Shkodër,

Rrethi: PUKË, B/K:Pukë, Q/F: LAJTHIZË,

certifikata
certifikata
certifikata
certifikata
certifikata
certifikata
certifikata
certifikata4
certifikata
certifikata